Søk

Miljøledelsessystem

Miljø og samfunnsansvar

Datarekvisita Norge AS ønsker å fremstå som et miljøvennlig selskap der miljøhensyn og miljøbevissthet er godt innarbeidet i våre tjenester og virksomheter. Vi har som mål å bruke miljøarbeidet i selskapet som en positiv konkurransefordel. Vi skal verne det ytre miljø ved å ta ansvar og sørge for gode interne rutiner som igjen skal redusere selskapets klimapåvirkning.

Datarekvisita Norge AS etiske normer skal ligge på et samfunnsmessig høyt nivå. Personalmessige forhold skal behandles på et etisk høyt nivå for å tilstrebe ærlighet, åpenhet og tillit i alle forhold. Vi skal opptre ansvarlige og redelige overfor hverandre, våre kunder, leverandører, samarbeidspartnere, aksjonærer og samfunnet for øvrig. Vi tilstreber å ha en høy miljøprofil med hensyn til produkter vi markedsfører og selger, i forhold til avfallshåndtering internt og generelt forbruk av materialer, energi etc. i den daglige driften. Våre varer skal ha høyest mulig miljøkvalitet i forhold til materialvalg, produksjonsmiljø, ved bruk og som avfallsprodukt.

 

Datarekvisita AS har flere internasjonale samarbeidspartnere, og vi har kontinuerlig fokus på at våre leverandører og øvrige samarbeidspartnere deler vårt syn når det gjelder sosiale, miljømessige og etiske standarder. Kriterier vi spesielt legger vekt på er:

 

 • Tvangsarbeid/barnearbeid
 • Diskriminering (rase, religion, kjønn)
 • Helse/miljø/sikkerhet
 • Lønns/arbeidsforhold
 • Korrupsjon
 • Miljøvennlig produksjon
 • Lover og regler generelt

 

Miljøfyrtårn

Datarekvisita Norge AS er et heleid datterselskap av Maske Gruppen AS og deler lokaler med Maske Gruppen på Vinterbro syd for Oslo. Datarekvisita inngår som en del av Maske Gruppen sin miljøsatsning. Hovedkontoret og hovedlageret til Maske Gruppen i Trondheim ble Miljøfyrtårn sertifisert november 2009, og jobber nå med sertifisering av resten av organisasjonen i løpet av 2010.

 

Kildesortering

Vi ser det som viktig at gjenbruk, kildesortering og ressursoptimalisering praktiseres i det daglige arbeidet. Datarekvisita har ikke egen produksjon som forurenser det ytre miljø. Vi setter krav om miljøvennlighet til våre leverandører, og produktene vi selger skal tilfredsstille de krav som regelverket og kundene stiller. Våre underleverandører skal kunne redegjøre for egen og produsentenes miljøprofil.

 

 

 • Miljømerkede produkter (Svanen/EU-blomsten)
 • Kildesortering
 • Resirkulering, gjenbruk, destruksjon av materialer
 • Returordninger
 • Trykkfarge på emballasje m.m.
 • Transport

  

Innkjøpspolitikk

 

Vi skal årlig forbedre våre miljøprestasjoner. Styring av innkjøp er en de viktigste innsatsfaktorer for å oppnå dette målet. Miljøkriterier skal stilles i alle våre innkjøp og vi skal, såfremt det er mulig, velge miljøsertifiserte leverandører framfor leverandører som ikke kan dokumentere miljøvennlig drift.

Miljømål i Datarekvisita Norge AS

Datarekvisita Norge AS har etablert følgende overordnede mål for sin miljøinnsats:

 

 • Vi skal utgjøre en minst mulig belastning på miljøet, og sørge for godt utnyttelse av energi, avfall og andre ressurser innenfor selskapets økonomiske rammevilkår.
 • Vi skal til enhver tid sørge for at gjeldende lovpålagte miljøkrav etterleves i alle ledd i organisasjonen.
 • Vi skal synliggjøre våre miljøambisjoner for våre kunder, besøkende, ansatte og legge til rette for miljøriktig atferd, samt aktiv sørge for å innformere om deres muligheter for miljøpåvirkning.
 • VI skal fortsette å stille tydelige miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester, og sørge for at vårt sortiment rundt miljøprofilerte produkter øker.
 • Vi skal fortsette å jobbe mot at datarekvisita AS skal bli en ledende miljøleverandør i vårt marked.

 

Returordning

Datarekvisita Norge AS ønsker å fremstå som en miljøvennlig organisasjon, og er gjennom vårt morselskap, Maske Gruppen, medlem i Grønt Punkt (medlemsnummer 19201). De ulike materialselskapene er ansvarlige for å håndtere og gjenvinne brukt emballasje etter rekvirering fra kunder. Avtalene er landsdekkende