Søk

Miljøsertifikater

Maske påvirker miljøet både gjennom sin drift av selskapet og gjennom de produkter vi leverer. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling gjennom å levere miljøtilpassede og konkurransedyktige produkter og tjenester. Det pågår derfor et kontinuerlig arbeid med å effektivisere ressursbruken, minimalisere avfall og unngå forurensende utslipp til omgivelsene.

MILJØFYRTÅRN!

Maske har i lengre tid jobbet med å bli sertifisert som miljøfyrtårn. Nå er både hovedkontoret i Trondheim og alle våre avdelingskontor sertifisert.
 
Vi har oppnådd følgende milepæler:
 
  • November 2009 - Hovedkontoret i Trondheim miljøfyrtårnsertifisert
  • Desember 2010 - Alle våre avdelinger er nå miljøfyrtårnsertifisert.
 
Det betyr at Maske skal:
 
  • Engasjere alle ansatte i arbeidet med å oppnå målbare miljømål.
  • Stadig forebygge og forbedre samtlige prosesser, for å kunne tilpasse seg til kundens forventninger.
  • Integrere miljøarbeidet som en del av firmaets langsiktige strategi på ledernivå, ved å fastsette regler og rutiner for hvordan miljøarbeidet skal organiseres og drives.
  • Etterleve de til en hver tid gjeldende lover, regler, avtaler og anvisninger.
  • Gjennom stadige forbedringer søke å minimere negative miljøpåvirkninger.
  • Stille krav og prioritere leverandører og entreprenører som har mål for at råvarer, produkter, transporter og tjenester produseres og leveres på en miljøvennlig måte.
  • Drive kompetansebygging ovenfor våre medarbeidere i miljøspørsmål.
  • Åpent kommunisere vårt miljøarbeide og annen miljøpåvirkning med personalet, allmennheten, kunder, leverandører, myndigheter og øvrig interesserte.

RETUR AV RISIKO- OG EE-AVFALL:

Mange elektriske og elektroniske (EE) produkter inneholder en rekke helse- og miljøskadelige stoffer som bly, kvikksølv, kadium og PCB. Som leverandør av disse tar vi derfor imot alle kasserte produkter fra vårt nåværende eller tidligere sortiment, som er avhengige av strøm eller spenning for å fungere. Dette avfallet inngår i et system for innsamling og gjenvinning, slik at det ikke vil være til skade for miljø og helse.

GRØNT PUNKT:

Som en av de store aktører innenfor vårt fagområde i Norge er vi vårt ansvar bevisst i forhold til at handel skal foregå på et etisk høyt nivå. Maske er derfor medlem av Grønt Punkt Norge. Grønt Punkt Norges innsamlings- og gjenvinningsvirksomhet er i hovedsak tuftet på bransjeavtalene for innsamling av brukt emballasjeavfall og drikkevareforskriften.